Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. EmVROUWerment (Shayna Mazure-Lubben), gevestigd te Stadskanaal, KvK-nummer 76326225, wordt in dit document aangeduid als emVROUWerment.
 2. De persoon die zich via de website, social media pagina, telefoon of e-mail van emVROUWerment hebben aangemeld voor de aangeboden dienst, product en/of abonnementsvorm wordt in dit document aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan emVROUWerment zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zoals een aangeboden (online) dienst, product en/of abonnementsvorm.
 4. Mogelijk ingehuurde fotograaf (derde partij) die aanwezig zal zijn bij of fotografische werken zal afleveren na overeenkomst zal aangeduid worden als fotograaf en de gegeven dienst (foto’s/video’s) aangeduid als fotografisch werk.
 5. Met content wordt bedoeld de gedeelde informatie, in verschillende vormen, binnen de overeenkomst, op de website of social media kanalen van emVROUWerment.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden, aanbiedingen, facturen en levering van diensten en/of producten door of namens emVROUWerment waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. EmVROUWerment heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden dienen voor inwerkingtreding kenbaar te worden gemaakt aan de klant. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van de algemene voorwaarden.
 3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de eventuele door emVROUWerment in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of afwijking wordt toegestaan, dan blijft het overige in de algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Het is niet mogelijk een overeenkomst met emVROUWerment aan te gaan wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt is.
 2. EmVROUWerment kan niet aan haar aanbod van een, zowel aangeboden als al omsloten, overeenkomst worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien een persoon het aanbod aanvaard, hieronder valt ook online aangeschafte diensten en/of producten, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant. Er wordt hier gesproken van een tot stand gekomen overeenkomst.
 4. De overeenkomst is persoonsgebonden, waardoor er maar één klant gekoppeld kan worden aan de aankoop. Indien de aankoper de dienst, product en/of abonnementsvorm cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan info@emvrouwerment.nl aangegeven te worden.
 5. EmVROUWerment kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, indien emVROUWerment op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een overeenkomst te weigeren of te ontbinden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. EmVROUWerment voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de klant met aankoop beoogde.
 2. EmVROUWerment is niet verantwoordelijk voor het op ieder moment bereikbaar zijn vanaf iedere locatie van online diensten en/of producten, mede omdat hier een afhankelijkheid is van internetverbinding, storingen en platformen van derde partijen.
 3. Het aanbod, de prijs en activiteiten die onderdeel uitmaken van een dienst en/of product van emVROUWerment kunnen van tijd tot tijd wisselen. EmVROUWerment behoudt het recht de inhoud uit te breiden, te verwijderen, te beperken of aan te passen. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van de gedeelde content niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan, dit dient vooraf gemeld te worden.
 4. EmVROUWerment behoudt te allen tijde het recht om een klant te weigeren.
 5. De duur van de overeenkomst varieert per dienst of product. Online diensten en/of producten kunnen naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld. De klant is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Wanneer er voor de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen de persoonsgegevens door emVROUWerment op een zorgvuldige wijze worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacy verklaring.
 2. De klant stelt alle informatie die voor uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan emVROUWerment.
 3. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Wanneer de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van de klant.
 5. De klant vrijwaart emVROUWerment voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 6 Tarieven en betaling

 1. Met de aankoop van een dienst, product en/of abonnementsvorm ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet volledig gebruik wordt gemaakt van het aanbod in de overeenkomst.
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Vanaf het moment van aankoop kan dit tarief voor de desbetreffende klant niet meer worden gewijzigd. Tenzij de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat (zie artikel 3).
 3. Klant verkrijgt pas toegang tot de content van de overeenkomst na volledige betaling van overeengekomen bedrag, tenzij anders afgesproken.
 4. EmVROUWerment behoudt het recht de vergoeding bij het opnieuw geven van een dienst, product en/of abonnementsvorm aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar overeenkomstdatum aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatisch incasso niet geïnd kan worden, een automatisch incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de klant na het eenmalig versturen van een betalingsherinnering, aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de cursist in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cursist.
 7. EmVROUWerment heeft het recht de door de klant gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. EmVROUWerment kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 8. Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien de overeenkomst niet tijdig of correct is opgezegd (zie artikel 7) blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
 2. De klant heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, het herroepingsrecht genoemd. Na levering van een dienst is het herroepingsrecht niet meer van toepassing. Om gebruik te maken van dit recht dient de klant het modelformulier (www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/tests/online-kopen/modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf) van herroeping ingevuld op te sturen naar info@emvrouwerment.nl. Mogelijke kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de klant. Zie uitzondering(en) in de hieronder genoemde voorwaarden.
 3. Bij reservering van een overeenkomst waarin fotografisch werk wordt geleverd is er sprake van een maatwerk dienst waarvoor zowel fotograaf als emVROUWerment tijd en capaciteit wordt gereserveerd. De Wet Kopen op Afstand wordt gehanteerd waarbij bedenktijd van 14 dagen niet van toepassing is.
 4. Bij reservering van een overeenkomst waarin de dienst zal worden uitgevoerd op een vooraf afgesproken datum, bijvoorbeeld een event, workshop en/of retraite, is uitgesloten van het herroepingsrecht binnen de regels van de Europese regelgeving. Tickets voor deze overeenkomsten zijn niet annuleerbaar en klant is verantwoordelijk voor mogelijke doorverkoop inclusief op de hoogte brengen van emVROUWerment, conform richtlijnen op de webpagina.
 5. Wanneer het gaat om een eenmalige online dienst, zoals een online cursus of masterclass, dan ontvangt de klant toegang tot de dienst zodra deze start. De overeenkomst is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor de klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met een restitutie van het aankoopbedrag.
 6. Wanneer de klant een blessure of ziekte oploopt na aanschaf, reservering of tijdens overeenkomst, is dit geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan emVROUWerment
 7. Wanneer het herroepingsrecht is uitgesloten heeft de klant wel het recht de overeenkomt binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer de klant kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die de klant redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan emVROUWerment.
 8. In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht heeft emVROUWerment het recht een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, persoonlijke redenen die belemmering van de overeenkomst tot gevolge hebben en/of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Wanneer er sprake is van een dergelijke situatie maakt emVROUWerment dit zo spoedig mogelijk kenbaar aan de klant en zal er gezocht worden naar een passende oplossing.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt emVROUWerment alle intellectuele rechten op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. EmVROUWerment verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het aanbod binnen de overeenkomst te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.
 3. Content, waaronder schriftelijke documentatie behorend bij de content, mag niet zonder schriftelijke toestemming van emVROUWerment worden gekopieerd, aan derden getoond, gewijzigd worden, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. De klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding en social media tag van emVROUWerment.
 4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. emVROUWerment is in een dusdanig geval gerechtigd de klant te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van verdere deelname.
 5. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang als emVROUWerment bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. EmVROUWerment kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.
 6. Bij een overeenkomst waarin fotografisch werk geleverd wordt berust het auteursrecht op de fotografische werken bij de fotograaf. Vernoeming van fotograaf en emVROUWerment is verplicht bij gebruik van fotografische werken door klant.
 7. Fotograaf maakt en bewerkt fotografisch werk naar eigen stijl. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Klant is niet gerechtigd aangeleverd fotografisch werk zelf na te bewerken of uit te snijden.
 8. Bij het niet nakomen van voorwaarde komt de fotograaf en/of emVROUWerment een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade. Alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. EmVROUWerment is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld vanuit emVROUWerment is veroorzaakt.
 2. De klant blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis en/of handelingen zoals opgedaan in het aanbod van emVROUWerment, ofwel op de website, social media kanaal en/of binnen een overeenkomst.
 3. In het geval dat emVROUWerment een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant voor het opzettelijk of met grove schuld vanuit emVROUWerment veroorzaken van directe schade, bedraagt de vergoeding niet meer dan het bedrag dat door emVROUWerment in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 4. EmVROUWerment is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen van onjuist aangeleverde gegevens door de klant.
 5. De klant vrijwaart emVROUWerment tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde overeenkomst.

Artikel 10 Communicatie

 1. Bij aanvaarding van overeenkomst gaat klant er mee akkoord dat emVROUWerment de klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de overeenkomst, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
 2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacy verklaring.
 3. Binnen sommige overeenkomsten kunnen klanten tijdens deelname onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties bij een online cursus. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder doch niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame-inhoudende mededelingen. Wanneer wordt gehandeld in strijd met dit artikel, als met de andere voorwaarden, kan dit resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van emVROUWerment.
 4. EmVROUWerment behoudt zich het recht klanten die door hun communicatie of gedrag het verloop van de overeenkomst belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting heeft geen invloed op de geldende betalingsverplichting.
 5. EmVROUWerment is gemachtigd te allen tijde communicatie of andere delen van gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud het verwijderen daarvan rechtvaardigt.​

Artikel 11 Klachten

 1. EmVROUWerment beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure.
 2. De klant is verplicht om klachten over facturen en/of overeenkomsten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan emVROUWerment. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@emvrouwerment.nl.
 3. Indien een klacht later wordt vermeld dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. EmVROUWerment streeft ernaar binnen 5 werkdagen een melding van ontvangst van de klacht te versturen en binnen een termijn van 14 werkdagen de klacht inhoudelijk te behandelen. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door emVROUWerment binnen dit termijn geantwoord met een ontvangstbericht en indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

​Artikel 12 Geschilbeslechting

 1. Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin emVROUWerment is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. In afwijking van het wettelijk verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens emVROUWerment en betrokkenen derden 12 maanden.

CONTACTGEGEVENS

EmVROUWerment

Veenstraat 10-D 9502 EZ Stadskanaal (geen bezoekadres)
T: +31650559754 | E: info@emvrouwerment.nl

Contactpersoon: Shayna Mazure-Lubben | E: shayna@emvrouwerment.nl